صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماه و یازده روزه منتهی به 30 اسفند ماه 1399 1400/03/09
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماه و یازده روزه منتهی به 30 اسفند ماه 1399 (حسابرسی شده)(اصلاحیه) 1400/03/09
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای معیار برای دوره یکماهه منتهی به 1400/02/31 1400/03/02
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماه و یازده روزه منتهی به 30 اسفند ماه 1399 ( حسابرسی شده) 1400/02/19
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماه و یازده روزه منتهی به 30 اسفند ماه 1399 (حسابرسی شده) 1400/02/19
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماه و یازده روزه منتهی به 30 اسفند ماه 1399 1400/02/05
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماه و یازده روزه منتهی به 30 اسفند ماه 1399 (حسابرسی نشده) 1400/02/05
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای معیار برای دوره یکماهه منتهی به 1400/01/31 1400/02/04
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای معیار برای دوره یکماهه منتهی به 1399/12/30 1400/01/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای معیار برای دوره یکماهه منتهی به 1399/11/30 1399/12/02
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای معیار برای دوره یکماهه منتهی به 1399/10/30 1399/11/05
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماه و یازده روزه منتهی به 30 آذرماه 1399 1399/10/22
صورت های مالی شش ماه و یازده روزه منتهی به 30 آذرماه 1399 ( حسابرسی نشده) 1399/10/22
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای معیار برای دوره یکماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/02
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای معیار برای دوره یکماهه منتهی به 1399/08/30 1399/09/04
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماه و یازده روزه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 1399/08/11
صورت های مالی برای دوره مالی سه ماه و یازده روزه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 ( حسابرسی شده) 1399/08/11
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای معیار برای دوره یکماهه منتهی به 1399/07/30 1399/08/03
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماه و یازده روزه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 1399/07/21
صورت های مالی برای دوره مالی سه ماه و یازده روزه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 ( حسابرسی نشده) 1399/07/21
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای معیار برای دوره یکماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/01
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای معیار برای دوره یکماهه منتهی به 1399/05/31 1399/06/03
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آوای معیار دوره مالی یازده روزه منتهی به 1399/03/31 1399/04/28
صورت های مالی صندوق آوای معیار مربوط به دوره مالی یازده روزه منتهی به 1399/03/31 1399/04/28