مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق آوای معیار مورخ 1400/03/08 1400/03/25
اسامی حاضرین در مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری آوای معیار مورخ 1400/03/08 1400/03/12
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری آوای معیار مورخ 1400/03/08 1400/03/12
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای معیار مورخ1400/03/08 ساعت 10:00 1400/03/08
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1400/03/01 - ساعت 10:00 - تغییرات امیدنامه ای 1400/03/03
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای معیار مورخ1400/03/01- تغییرات امیدنامه ای 1400/03/01
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای معیار مورخ 1400/03/01 ساعت 10:00 1400/03/01
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/03- ساعت 10:00 - تغییرات امیدنامه ای 1399/10/07
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای معیار- مورخ 1399/10/03 1399/10/03
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای معیار مورخ 1399/10/03ساعت 10:00 1399/10/03
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/08/25 - ساعت 10:00 - تغییرات اساسنامه ای 1399/09/01
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای معیار مورخ99/08/25- تغییر متولی 1399/08/25
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای معیار مورخ 1399/08/25ساعت 10:00 1399/08/25
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/30 - ساعت 9:00 - تغییرات امیدنامه ای 1399/06/31
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای معیار مورخ 1399/06/30 ساعت 9:00 1399/06/30
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/11 - ساعت 9:30 - تغییرات اساسنامه ای 1399/06/18
تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای معیار - ساعت 9:00 1399/06/17
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای معیار مورخ 1399/06/11 ساعت 9:30 1399/06/11
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای معیار مورخ 1399/06/11 ساعت 9:00 1399/06/11
صورتجلسه مجمع موسسین صندوق سرمایه گذاری آوای معیار 1399/05/28