هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آوای معیار به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس(شامل تبلیغ پذیره نویسی) معادل نیم درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 60 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-5 امید نامه و سالانه 2درصد از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
4 کارمزد متولی سالانه 3 در هزار (0.003) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که سالانه حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال خواهد بود
5 کارمزد بازارگردان سالانه یک درصد (0.01) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
6 کارمزد حسابرس مبلغ ثابت 170 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق الزحمه و کامزد تصفیه مدیر صندوق معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره تصفیه، حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی 5000 ریال و حداکثر تا سقف 1000 میلیون ریال برای صندوق های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از 5000 میلیارد ریال
8 حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
9 هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
10 هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای ان و هزینه های پشتیبانی انها سالانه تا سقف 850 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده