ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 آینده امانیه 0100523306002
2 آینده امانیه 0203565318006
3 کشاورزی پارک ساعی 974635863