دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 مشاور سرمایه گذاری معیار 500,000 %50.00
2 امیرمحمد سلامتی 450,000 %45.00
3 وداد حسینی 50,000 %5.00