جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,718,315 95.06 2,533,548 96.59 1,891,658 95.84 1,670,063 91.15
اوراق مشارکت 0 0 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1 0 1 0 1 0 1 0
وجه نقد 40,504 1.42 22,543 0.86 22,359 1.13 97,934 5.34
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 100,892 3.53 66,781 2.55 59,750 3.03 64,290 3.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,287,626 45.03 1,198,669 45.7 882,445 44.71 761,054 41.54